ÁSZF – Utazási szerződés

 

Általános Szerződési Feltételek az alfatours által szervezett utak esetén

 

Alfatours Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Továbbiakban: alfatours)
Székhely és az utazási iroda címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 211.
Képviseli: Hornyák Szilvia ügyvezető
Telefon: 06 23 656 300,  fax: 06 23 656 301
Engedély szám: U-000959
Cégjegyzékszám: CG. 13-09-121360
Adószám: 14384055-2-13
Vagyoni biztosíték: Európai Utazási Biztosító Zrt.
Bankszámlaszám: OTP 11702036-20716161
Az alfatours a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) tagja

 

 1. Az alfatours által szervezett utak esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) vonatkozó előírásai, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet (utazási szerződésről szóló Kormányrendelet) rendelkezései, a jelen általános szerződési feltételek, valamint az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.
 2. A www.alfatours.hu weboldalon az aktuálisan elérhető utazások időtartamáról, minőségéről, igénybe vételének módjáról, a részvételi díjról és más jellemzőiről közzétett információk teljes pontosságra törekednek, de tájékoztató jellegűek, és a szolgáltatás tényleges tartalmát az utazási szerződés rögzíti. A tájékoztató jelleggel közzétett adatokban kivételes esetben történő változásokról az alfatours az utazási szerződés megkötését megelőzően pontosan és részletesen tájékoztatja az utast.
 1. A meghirdetett utazásokra az alfatours weboldalán, faxon, e-mailben vagy személyesen történő megrendeléssel lehet jelentkezni. Az utazási szerződés a weboldalon történő vásárlással, egyéb jelentkezés esetén az utazási szerződés és az általános szerződési feltételek elfogadásával jön létre. Az előleg, illetve a részvételi díj 7. pont szerinti megfizetése e feltételek elfogadását jelenti.
 1. A részvételi díj a szállás és/vagy szolgáltatások, programok árán kívül tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint az alfatours szervezési költségeit.
 1. A részvételi díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás, valamint a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás árait.
 1. Az utas az utazási szerződésben nem szereplő programok díját a helyszínen fizeti meg.
 1. Az utas a szerződés elfogadásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek mértéke a részvételi díj 40%‑a. A teljes részvételi díj megfizetése az utazás megkezdése előtt 28 naptári nappal, külön értesítés nélkül esedékes. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazást megelőző 28 napon belül kerül sor, az utas a részvételi díj 100%-át köteles a szerződéskor megfizetni. A fizetési határidők be nem tartása esetén az alfatours az utazási szerződést jogosult megszüntetni. Az utas ilyen esetben köteles az alfatours felmerülő költségeit megtéríteni, az elállásra vonatkozó előírások (11. pont) figyelembe vételével.
 1. Árváltozás: Az utazási szerződés megkötése után a részvételi díj legfeljebb az utazás megelőző 20. napig változhat. A díj emelésére kizárólag a szállítási költségek, az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek, vagy deviza forintárfolyamának változása miatt, a költségek emelkedésének mértékével arányosan kerülhet sor.  A díjemelés indokát az alfatours az emelés indokának megjelölésével együtt, írásban közli az utassal.
 1. Amennyiben a 8. pontban meghatározott okokból következően a részvételi díj emelése meghaladja a 8%-ot, az utas írásban tett nyilatkozattal a szerződéstől elállhat és igényt tarthat a teljes befizetett részvételi díj visszafizetésre
 1. Az alfatours az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ilyen esetben az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha az alfatoursnak erre lehetősége van. Ha az alfatours a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az alfatours azonnal intézkedik  a részvételi díj és a díj után az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező kamat megfizetéséről. Ha az utas által igényelt helyettesítő szolgáltatás az eredetileg rendeltnél alacsonyabb értékű, az alfatours köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
 1. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Amennyiben az utas a szerződéstől a tervezett utazás időpontja előtt 60 napon belül áll el, az alfatours részére a részvételi díj százalékában a következő bánatpénzt köteles fizetni:60-35. (szállásfoglalás esetén 45.) napon belüli lemondás esetén 10%;
  35-28. napon belüli lemondás esetén 20%;
  27-15. napon belüli lemondás esetén 50%;
  14-7. napon belüli lemondás esetén 70%;
  7 napon belüli lemondás esetén, vagy ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson 100%.

Nem köteles az utas bánatpénz fizetésére, ha az utazástól a 9. és 10. pontban meghatározott okból áll el.

 1. A 11. pontban megjelölt 35 (szállásfoglalás esetén 45) napon belüli lemondás esetére meghatározottól eltérő lemondási feltételeket, (pl. ha a szállodával kötött szerződés, vagy a kiemelt turisztikai főszezon jelleg miatt az alfatours is szigorúbb lemondási feltételeknek kell, hogy megfeleljen), az utazásra való jelentkezéskor írásban kell közölni az utassal.
 1. A Vatera / TeszVesz / Lealkudtuk.hu-n történő vásárlás esetén a lemondási díj az utazás időpontja előtt 15. napig 50%, 14. napon belül az utazási szerződés szerint. E feltételeket a jutalékfizetési kötelezettség, valamint a nagybani vásárlás szigorúbb feltételei indokolják.
 1. Az utazási szerződés utas érdekkörében felmerült jelentős mértékű módosításakor az utas módosítási díjat köteles fizetni. A módosítási díj mértéke 2.500 Ft. Nem módosítási díjat, hanem a 11. pont szerinti bánatpénzt köteles az utas megfizetni, ha a módosítás az utazási szerződésben meghatározott utazás tekintetében útlemondásnak minősül (pl: az utas a kiválasztott utat egy másik alkalommal kívánja igénybe venni).
 1. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazási jogát harmadik fél részére engedményezni. Az utas köteles erről az alfatours-t haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezést megelőző szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő többletköltségekért (pl. módosítási díj) az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.
 1. A kiutazáshoz szükséges érvényes útlevél, vízum, érvényes személyi igazolvány beszerzése az utas feladata. Ennek hiányából eredő kárért az alfatours felelősséget nem vállal.
 2. Ha az utaz az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, és ha ugyanezen okokból hozzátartozója is eláll az utazástól, a 11. pontban meghatározott feltételek szerint, bánatpénzt köteles fizetni.
 1. Amennyiben az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerülő okokból nem vett igénybe, az alfatours nem köteles a szolgáltatás díját leszállítani, vagy a díjat visszatéríteni.
 1. A szolgáltatások igénybe vételének megkezdése után, amennyiben az alfatours az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más, értékében hasonló szolgáltatásokkal pótolni. Ha a pótlólagosan nyújtott szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át.
 1. A szolgáltatások igénybe vételének megkezdése után amennyiben az utasnak kifogásai merülnek fel a szolgáltatásokkal kapcsoltban köteles a helyszínen az alfatours utaskísérőjének vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak maradéktalanul jelezni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az alfatours utaskísérője vagy a helyszíni szolgáltató az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és annak egyik aláírt példányát az utasnak átadni. Amennyiben jegyzőkönyvet az alfatours utaskísérője állítja ki, annak tartalmaznia kell, hogy az utaskísérő az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak bejelentette. Az alfatours utaskísérője vagy a helyszíni szolgáltató köteles az alfatours-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéséket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában és amennyiben a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az utas az alfatours utazási irodát köteles tájékoztatni. A panaszt az utas az utazás befejezését követő 20 (húsz) naptári napon belül köteles a helyszínen felvett jegyzőkönyv melléklésével (ennek hiányában anélkül) írásban az alfatours tudomására hozni. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség:http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium). Felügyeleti szervünk: BFKH Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.,postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.
 1. Az alfatours az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesítheti. Ilyen esetben az korábban jelentkezett és utazási szerződést aláírt, teljes árat már befizetett utasoknak díjvisszatérítés nem jár.
 1. Az alfatours nem felel az utazási szerződés megkötéséből, nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből fakadó károkért (így például az utas által a szolgáltatás igénybevétele érdekében már vállalt költségekért), személyiségi jogsértésért, ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az alfatours sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. E körbe tartozik különösen, ha a károkat elháríthatatlan külső ok (pl. időjárás és egyéb vis maior helyzet) eredményezi.
 1. Az utazás során az utas által harmadik személynek vagy a szolgáltatónak okozott kárért az utas tartozik felelősséggel.
 1. A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét az alfatours az utazási szerződésről szóló Kormányrendelet 12. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően korlátozza.
 1. Csoportos utazások külön rendelkezései, minden további szerződési pont fenntartása mellett:

a, Az utas kötelezettsége az alfatours útmutatói alapján (utastájékoztató levél) az utazásra vonatkozó információk, valamint az alfatours képviselője szóbeli információinak tudomásul vétele.

b, Az utas köteles az indulás és hazaindulás helyét, dátumát és idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a csoportkísérővel/idegenvezetővel való találkozás helyét és idejét tiszteletben tartani. Ellenkező esetben bármelyik találkozás időpontjának vagy helyszínének nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az utas viseli.

c, Amennyiben az utas lemond kifizetett szolgáltatásokról vagy szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet sem kártérítést sem díjleszállításra nem tarthat igényt.

d, Az alfatours azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból azt az utast, amelyik magatartásával vagy egészségi állapotával jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását, veszélyeztetheti utastársai egészségét, biztonságát. Ilyen esetben megtagadható tőle a további programokon való részvétel és hazautazásáról maga köteles gondoskodni és az alfatoursnak visszatérítési kötelezettsége nem áll fenn.

e, Az alfatours kifejezetten fenntartja a jogot a programok egymás közötti felcserélésére vagy programok legalább azonos értékű programokra történő kicserélésére időjárás, nyitva tartás vagy más kivételes esetekben.

f, Az alfatours fenntartja a jogot, hogy az eredetileg kiírt találkozás vagy hazaindulás időpontját időjárás, nyitva tartás, több busz sávos indítása vagy más szervezési kérdés miatt az utastájékoztató levél kiküldésével egyidejűleg megváltoztassa. Az utastájékoztató levél elolvasása és tudomásul vétele az utas felelőssége. Ingyenes levelezőrendszerek nem optimális működése miatt az alfatours felelősséget nem vállal. Az utas feladata – amennyiben az utazás hetében nem kapja meg a levelet – annak ismételt igénylése.

g, Célszerűségi megfontolásokból az alfatours az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja. Esetleges program elmaradása esetén, ha az előzőekben leírt, a szolgáltatón és közreműködőin kívüli okokból következik be csak a befizetett külön költségeket (pl. belépők, fakultatív program) köteles az alfatours visszafizetni, egyéb kártérítési kötelezettsége nincs.

h, Az alfatours a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okokból történő megváltozásáért illetve a természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

i, Bakancsos, természetjáró túrák esetén a rossz időjárás miatti túra részteljesülés vagy nem teljesülés miatt az alfatours felelősségre nem vonható, visszatérítési kötelezettsége csak a rossz időjárás bekövetkeztéig még nem kiváltott belépőjegyek árának visszatérítéséig terjed.

j, Bakancsos, természetjáró túrák esetén a túravezetőnek joga van a testsúly, egészségügyi állapot, életkor miatt a csoport tempóját tartani nem tudó résztvevőket a buszhoz visszairányítani. Ennek kapcsán az alfatours a részvételi díj csökkentésére nem köteles.

k, A csoportos utazások minimum 35 fő esetén indulnak. Amennyiben a minimum létszámot nem éri el a jelentkezők száma, az alfatours az indulás előtti 20. napig a jelentkezők felé írásban jelzi az utazás lemondását és részükre a részvételi díjat visszautalja.

 1. Az autóbuszos kirándulásainkhoz a buszokat a Fetáz busz biztosítja, az autóbusz parkot megtekintheti a: http://www.fetazbusz.hu/jarmuvek.html oldalon.
 1. Az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az Utazási Iroda által nyújtott szolgáltatást milyen minőségében veszi igénybe. Amennyiben az ügyfél jogi személy, de nem saját javára veszi igénybe a szolgáltatást (nem Végfelhasználó), úgy az ÁFA törvény értelmében az idegenforgalmi szolgáltatás árára 27% általános forgalmi adót kell felszámítani, mely összeget a szerződésben szereplő szolgáltatás ára nem tartalmaz. Az utazásszervezési szolgáltatást igénybe vevő adózó mulasztási birsággal sújtható ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.
 1. 2012. február 1-től irodánk e-számlákat bocsát ki utasai részére. Az utazás megrendelésével egyben az utas elfogadja, hogy elektronikus számla kerül részére kibocsátásra.
 1. Az alfatours büszke arra, hogy papírhasználat nélkül működő utazási iroda. A Ptk 6:7.§-a  (3) bekezdése és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi 35. tv alapján az utas írásbeli (az alfatours weboldalán, faxon vagy e-mail útján küldött) megrendelése után e-mailben kibocsátott visszaigazolás az alfatours aláírása nélkül is írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés digitális formában iktatásra kerül, igény szerint nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátjuk az alfatours székhelyén. A szerződés nyelve a magyar.

 

Budakeszi, 2017.

 

_______________________                              _____________________

Utas                                PH                         alfatours